Parth .cymru a .wales

Wrth i wefannau cyntaf gyda chyfeiriad .cymru a .wales cael eu lansio, mae Ieuan Evans, Cadeirydd Grŵp Cynghori .cymru .wales, yn esbonio’r hanes y prosiect hyd hyn a’r camau nesaf yn natblygiad parthau newydd Cymru.

20141101c w logoTan yn ddiweddar, nid oedd busnesau a defnyddwyr Cymraeg gyda’r dewis i ddefnyddio cyfeiriad we Cymreig. Rydym i gyd wedi hen arfer gyda .com, .org a .co.uk, ond mae’r rhestr enwau “ar ôl y dot” yn prysur ehangu. Ar 3ydd Dachwedd, fe fydd busnesau Cymreig gyda’r cyfle i gofrestru eu henwau busnes ac wedi 29ain Ragfyr, fe fydd unrhyw un yn gallu cymryd rhan mewn ocsiwn i brynu’r enwau Cymraeg mwyaf poblogaidd. Yn olaf, ar Fawrth 1af 2015, fe fydd unrhyw un yn gallu gwneud cais am gyfeiriad gwefan neu e-bost eu hunain sy’n diweddu gyda .cymru a .wales ar sail gyntaf i’r felin.

Rwyf wedi cefnogi’r prosiect i greu lle gwbl Gymreig ar y we ers sawl mlynedd ac ynghyd â rhai eraill, rwy’n rhan o’r grŵp sy’n cydlynu’r cyfeiriadau we newydd. 

Rydym yn cyfeirio atynt fel ein cartref newydd ar-lein. Dyma le i’r gymuned Gymreig, neu unrhyw un sydd eisiau annerch y farchnad Gymreig a chefnogi’r iaith Gymraeg ar-lein, a dangos eu bod yn rhan o rywbeth arbennig – .cymru a .wales. Mae’r prosiect wedi’i gydlynu yng Nghymru ar gyfer pobl Cymru gyda chefnogaeth dechnegol a gweithredol Nominet, sy’n gofalu am .co.uk, a hynny oll gyda’r amcan i Gymreigio’r we. 

Mae’r nifer o sefydliadau sy’n bwriadu newid i’r parthau’n parhau i gynyddu. Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni eu bod am fabwysiadu’r parthau newydd. Ac mae’r un penderfyniad wedi ei gyhoeddi gan S4C, y Sioe Amaethyddol Frenhinol, Urdd Gobaith Cymru, Merched y Wawr, Undeb Rygbi Cymru, Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, Mudiad Meithrin ynghyd â Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol.

Rydym wedi cael ymateb yr un mor gadarnhaol gan y sector breifat. Fe fydd Media Wales, tîm rygbi’r Scarlets, y cwmni crysau-t poblogaidd, Cowbois  yn newid i’r parthau newydd cyn bo hir ynghyd ag ystod eang o fusnesau bach gan gynnwys Y Lolfa, Fabulous Welshcakes, siop ar-lein Mabon a Mabli a Clark’s Pies.

Ac rydym yn brysur yn sgwrsio gyda chynhyrchwyr bwyd ynghyd a’r sector amaethyddol a thwristiaeth. Mae’r “www” yn farchnad gystadleuol ac mae angen hwb i gefn gwlad Cymru. Mae’r fenter hwn yn cynnig cyfle i sefydliadau, busnesau ac unigolion sefyll allan a hyrwyddo eu hunaniaeth Cymreig a’u hymrwymiad i Gymru.

Rydym yn hynod falch ein bod yn gallu cyhoeddi bod y cyrff Cymreig, allweddol hyn am newid eu henwau parth i .cymru a .wales cyn gynted â phosib. Mae’r enwau parth yn cynnig cyfle gwych i Gymru gwneud ei marc ar y byd digidol ac mae’n wych bydd y cyrff allweddol hyn yn ymuno â ni ar y daith wrth arwain y ffordd ar gyfer busnesau a sefydliadau eraill led led Cymru.

Fe fydd galw ar ailwerthwyr parthau, a fydd yn gwerthu enwau parth i’r cyhoedd, i werthu’r ddau barth. Fe fydd unigolion, cwmnïau a sefydliadau yn gallu dewis cofrestru eu henw parth yn y Gymraeg neu’r Saesneg ar un ai .cymru neu .wales neu’r ddau.

Mae yna bartneriaeth wedi ei sefydlu gyda gwasanaeth Galw Gwynedd sy’n cael ei weithredu gan Gyngor Gwynedd sy’n cynnig cefnogaeth ganolfan-alw ddwyieithog i alwyr, boed yn siaradwyr Cymraeg neu Saesneg ac mae’r gwasanaeth eisioes wedi ei sefydlu ac yn cael ei weithredu.

Gall busnesau Cymreig dechrau’r broses cofrestru i gael enw .cymru a .wales, ac ar ôl Dydd Gŵyl Dewi 2015, fe fydd y parthau ar gael yn gyffredinol i unigolion.

Er mwyn bod yn rhan, cofrestru eich diddordeb neu i ddarganfod mwy, ewch draw i http://eincartrefarlein.cymru