Gwybodaeth

 • Newyddion am Gymru

  Mae’r argyfwng presennol wedi dangos y galw am newyddion a gwasg sydd yn ymateb i ddigwyddiadau yng Nghymru. Prin yw’r ddarpariaeth yn Saesneg am newyddion Cymru ac felly mae’n dda gweld bod nifer o wasanaethau newydd yn cychwyn a datblygu ym mis Mawrth.

  Ar y 1af Mawrth dechreuodd cwmni Newsquest ddarparu gwefan thenational.wales gyda newyddion a materion cyfoes. Hefyd mae cwmni’r Herald wedi cychwyn gwefan www.herald.wales sy’n cynnwys erthyglau yn Gymraeg. Mae gwefan nation.cymru  wedi bod yn darparu newyddion a sylwadau yn Saesneg a Chymraeg ers 2017 ac yn ddiweddar wedi penodi Gareth Ceidiog Hughes yn Olygydd newydd.

  Yn y Gymraeg mae dewis o newyddion oddi wrth golwg.360.cymru , bbc.co.uk/cymrufyw , a barn.cymru yn ogystal â dros 50 o bapurau bro lleol ar  bro.360.cymru. Hefyd mae gwefan newydd www.ffolio.cymru wedi ei sefydlu i werthu e-lyfrau Cymraeg a Saesneg

  Felly bydd digon o ffynnonellau i chi gadw i fyny â’r diweddaraf heb droi i ddarllen newyddion sy’n dod o dros y ffîn

   

  Continue reading →


  1 Mawrth 2021
 • Hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg

  Fel siaradwr Cymraeg yng Nghymru, mae gennych chi hawliau i ddelio â sefydliadau cyhoeddus yn Gymraeg ac i dderbyn gwasanaethau Cymraeg ganddynt.
  Sail yr hawliau ydy safonau’r Gymraeg, sef rhestr o’r pethau mae’n rhaid i sefydliadau eu gwneud yn Gymraeg, er enghraifft:

  galwadau ffôn
  llythyrau
  dogfennau a chyhoeddiadau
  gwefannau a chyfryngau cymdeithasol
  cyfarfodydd
  gwasanaethau derbynfa

   Mae dros 100 o sefydliadau cyhoeddus yn gweithredu safonau’r Gymraeg ar hyn o bryd. Cliciwch yma i weld pwy ydyn nhw.
  Mae angen i’r sefydliadau hyn hefyd hybu defnydd o’r Gymraeg, rhoi cyfleoedd i’w staff ddefnyddio’r iaith, ystyried y Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi a bod yn atebol i Gomisiynydd y Gymraeg ac i’r cyhoedd.
  Continue reading →


  7 Rhagfyr 2020
 • Ymgynghori ar ddyfodol y Miwni

  Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cychwyn ar gamau nesaf yr ymgynghoriad ar gyfer y buddsoddiad arfaethedig o £4.5 miliwn yng Nghanolfan Gelf y Miwni, Pontypridd — a fydd yn cynnwys ymgysylltu (yn rhithwir) â’r cyhoedd a rhanddeiliaid gan ddechrau ym mis Rhagfyr.

  Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg rhwng 7 Rhagfyr, 2020, a 11 Ionawr, 2021. Bydd yr ymgynghoriad sydd yn cael eu cynnal yn rhithwir oherwydd y cyfyngiadau presennol a bydd yr adborth sy’n cael ei roi yn cael ei adolygu a’i ddefnyddio yn y pendraw i lywio’r opsiwn sy’n cael ei ffafrio ar gyfer buddsoddiad yn y Miwni – mewn perthynas â gwaith i’r adeilad a’r rhaglen o weithgareddau a fydd yn cael eu cynnal yno.

  Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus pum wythnos ar wefan y Cyngor a bydd yn cynnwys cyflwyniad wedi’i recordio ymlaen llaw. Bydd modd i drigolion gymryd rhan ar dudalen ymgynghori bresennol y Miwni a fydd yn cael ei ddiweddaru ar 7 Rhagfyr.

   

  Continue reading →


  7 Rhagfyr 2020
 • Senedd yr Ifanc am waredu Gwastraff Plastig

  Bu Evan Fairclough, Pontypridd, yn anerch Senedd yr Ifanc

   

  Rydym yn galw am weithredu’n gyflym i fynd i’r afael â’r broblem sbwriel a gwastraff plastig yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys:

  ❌

  Gwahardd plastigion untro

  📚

  Gwella addysg

  ♻

  Cyfleusterau ailgylchu gwell

  Darllenwch ein hymgynghoriad orlo.uk/wKXq3

   

  Continue reading →


  6 Tachwedd 2020
 • Diwrnod Shwmae Su’mae 15 Hydref Ar Draws y Tonnau

  Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni’n ddiwrnod tra gwahanol i’r arfer.

  Thema’r diwrnod eleni yw Ar draws y Tonnau , lle anogwn bobl i ganfod lleoliadau a ffyrdd newydd o ddefnyddio’r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwn a’u rhannu gyda Chymru a’r byd!
  Eleni, fel pob blwyddyn arall, hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi yw’r pwrpas!


  Nod y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, yn ddysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg. Ac felly os bydd gyda chi gyfle i wneud hyn yn ddiogel ar ddydd Iau Hydref y 15fed yna tagiwch ni i ddangos i ni ac i’r byd sut fyddwch chi’n dathlu’r diwrnod! Os oes digwyddiad wedi ei drefnu ar y dydd yna tagiwch ni a chofiwch annog pawb i ddweud Shwmae neu Su’mae!
  Bydd llysgenhadon gyda ni eleni eto’n rhannu eu profiadau ac yn ysbrydoli gyda’r ffocws eleni ar y Gymraeg yn byw ochr yn ochr ag ieithoedd eraill ein cymunedau gan ddangos bod y Gymraeg yn wirioneddol perthyn i bawb o bob cefndir a chenedl.
  Mae Shwmae Su’mae am hyrwyddo llwyfan digidol AM eleni er mwyn annog artistiaid, mudiadau, gwyliau a lleoliadau newydd i rannu ac annog creu cynnwys digidol ar gyfer y sianelau ac i rannu eu digwyddiadau ar hyd y flwyddyn. Rydym am i’r cyhoedd ddarganfod a mwynhau’r arlwy sydd ar gael yn barod ar y llwyfan arbennig hwn, yn ogystal â denu cynnwys a chynulleidfa newydd i ddigwyddiadau Cymraeg a Chymreig y llwyfan felly gallwn fwynhau clywed a defnyddio’r iaith ar draws y tonnau ble bynnag yr ydym!
  Beth allwn ni wneud yn 2020?
  Er y cyfyngiadau ar ein gallu i symud o gwmpas a chwrdd yn y cnawd, does dim yn ein rhwystro rhag defnyddio’r Gymraeg wrth siopa, wrth dderbyn a chynnig gwasanaeth, yn y cnawd neu ar-lein, wrth ddysgu ac wrth ymlacio!
  Felly dyma rhai o syniadau ar beth allwch chi wneud eleni! Rydyn ni’n gwybod bod gennych chi’r syniadau gorau hefyd felly cofiwch eu rhannu nhw i gyd yr wythnos nesaf! Efallai y byddwch chi’n ysbrydoli eraill!

  Continue reading →


  11 Hydref 2020
 • Arolwg i effaith Coronafeirws

  Hoffai Llywodraeth Cymru gael ein cymorth i geisio deall sut mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar grwpiau cymunedol.   

  Rydym am ddarganfod sut mae’r cyfnod clo a’r cyfyngiadau a gyflwynwyd ers hynny wedi effeithio ar sut mae eich grŵp yn gweithredu, i ba raddau ydych chi wedi gallu addasu eich gweithgareddau, a beth yw eich bwriadau ar gyfer y grŵp yn y dyfodol.   

  Byddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig o amser yn cwblhau’r arolwg ar-lein hwn, a ddylai gymryd tua 10 -15 munud i’w gwblhau.   

  Dolen i’r arolwg  

  Bydd eich atebion yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i ddeall mwy am y sefyllfa bresennol o ran y cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymunedol, ac i nodi’r hyn sydd ei angen er mwyn diogelu’r cyfleoedd hyn wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol. 

  O dan GDPR, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Heb eich caniatâd penodol, ni fyddwch chi na’ch grŵp cymunedol yn cael eich adnabod mewn unrhyw gyhoeddiad sydd yn cyflwyno canfyddiadau’r arolwg.   

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am sut y caiff eich ymatebion eu prosesu, cliciwch yma  

  I gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg hwn neu i gael cymorth i gwblhau’r arolwg, cysylltwch â Llywodraeth Cymru ar 03000 256682 neu anfonwch neges e-bost at: DataIaithGymraeg@llyw.cymru   

  Dyddiad cau yr arolwg yw dydd Gwener 2 Hydref 2020.   

  Diolch yn fawr i chi ymlaen llaw am eich cymorth. 

   

  Continue reading →


  27 Medi 2020