Gwybodaeth

 • Rhaglen Digwyddiadau’r Eisteddfod

  Mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi rhaglen digwyddiadau Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf ara lein.

  Ac mae’r rhaglen eleni’n cynnwys llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau gyda’r nos, gyda rhywbeth i blesio pawb.  Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r angen i gynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ar hyd a lled y Maes gyda’r nos, a gallaf eich sicrhau bod rhywbeth i bawb yn ein rhaglen eleni.

  “Lansiwyd Y Sgwrs y llynedd, a oedd yn gyfle i ymwelwyr ddweud eu dweud am yr Eisteddfod, ac un peth ddaeth i’r amlwg oedd bod ein cynulleidfa am i ni ychwanegu at raglen yr hwyr, a hynny mewn lleoliadau amrywiol o amgylch y Maes.

  “Rydyn ni’n ymwybodol hefyd fod talu am docyn cyngerdd ar ben tocyn i’r Maes yn gallu bod yn anodd, ac felly mae llawer iawn mwy o ddewis o weithgareddau rhad ac am ddim gyda’r nos elen, ac yn cwmpasu pob genre diwylliannol a chelfyddydol.

  “Bydd Côr yr Eisteddfod yn perfformio fersiwn newydd sbon o hen glasur, Nia Ben Aur yn y Pafiliwn nos Sadwrn a nos Lun, gyda thocynnau ar gyfer y nosweithiau hyn ar werth o 12:00, dydd Gwener 14 Mehefin. Rydyn ni hefyd wedi codi statws y nosweithiau o gystadlu ymhellach eleni, yn dilyn arbrawf hynod lwyddiannus y llynedd gyda’r Noson Ddawns.  Rydyn ni’n edrych ymlaen am nosweithiau o gystadlu brwd ar draws pob disgyblaeth.

  “Gobeithio y bydd pawb yn cael blas o’r arlwy – ac mae popeth ar gael i’w ddarllen ar ein gwefan ni erbyn hyn, a’r rhaglen swyddogol gyda llond lle o erthyglau nodwedd difyr, yn cael ei gyhoeddi ac ar gael yn y siopau ac ar-lein ddechrau Gorffennaf.”

  Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf o 3-10 Awst. Mae’r mwyafrif o weithgareddau ar Barc Ynysangharad yng nghanol y dref, gyda rhagbrofion a rhai performiadau nos yng Nghanolfan y Muni, a pherfformiadau theatrig yng Nghanolfan YMA.  Ceir mynedaid am ddim i’r Muni ac Yma gyda band garddwrn y Maes. Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.

  Continue reading →


  7 Gorffennaf 2024
 • Rhestr Testunau Eisteddfod 2024

  Mae’r Rhestr Testunau ar gael nawr.

  Continue reading →


  28 Gorffennaf 2023
 • Hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg

  Fel siaradwr Cymraeg yng Nghymru, mae gennych chi hawliau i ddelio â sefydliadau cyhoeddus yn Gymraeg ac i dderbyn gwasanaethau Cymraeg ganddynt.
  Sail yr hawliau ydy safonau’r Gymraeg, sef rhestr o’r pethau mae’n rhaid i sefydliadau eu gwneud yn Gymraeg, er enghraifft:

  galwadau ffôn
  llythyrau
  dogfennau a chyhoeddiadau
  gwefannau a chyfryngau cymdeithasol
  cyfarfodydd
  gwasanaethau derbynfa

   Mae dros 100 o sefydliadau cyhoeddus yn gweithredu safonau’r Gymraeg ar hyn o bryd. Cliciwch yma i weld pwy ydyn nhw.
  Mae angen i’r sefydliadau hyn hefyd hybu defnydd o’r Gymraeg, rhoi cyfleoedd i’w staff ddefnyddio’r iaith, ystyried y Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi a bod yn atebol i Gomisiynydd y Gymraeg ac i’r cyhoedd.
  Continue reading →


  7 Rhagfyr 2020
 • Diwrnod Shwmae Su’mae 15 Hydref Ar Draws y Tonnau

  Bydd Diwrnod Shwmae Su’mae eleni’n ddiwrnod tra gwahanol i’r arfer.

  Thema’r diwrnod eleni yw Ar draws y Tonnau , lle anogwn bobl i ganfod lleoliadau a ffyrdd newydd o ddefnyddio’r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwn a’u rhannu gyda Chymru a’r byd!
  Eleni, fel pob blwyddyn arall, hybu’r syniad o ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu shwdi yw’r pwrpas!


  Nod y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – yn siaradwyr rhugl, yn ddysgwyr neu os ydych yn swil am eich Cymraeg. Ac felly os bydd gyda chi gyfle i wneud hyn yn ddiogel ar ddydd Iau Hydref y 15fed yna tagiwch ni i ddangos i ni ac i’r byd sut fyddwch chi’n dathlu’r diwrnod! Os oes digwyddiad wedi ei drefnu ar y dydd yna tagiwch ni a chofiwch annog pawb i ddweud Shwmae neu Su’mae!
  Bydd llysgenhadon gyda ni eleni eto’n rhannu eu profiadau ac yn ysbrydoli gyda’r ffocws eleni ar y Gymraeg yn byw ochr yn ochr ag ieithoedd eraill ein cymunedau gan ddangos bod y Gymraeg yn wirioneddol perthyn i bawb o bob cefndir a chenedl.
  Mae Shwmae Su’mae am hyrwyddo llwyfan digidol AM eleni er mwyn annog artistiaid, mudiadau, gwyliau a lleoliadau newydd i rannu ac annog creu cynnwys digidol ar gyfer y sianelau ac i rannu eu digwyddiadau ar hyd y flwyddyn. Rydym am i’r cyhoedd ddarganfod a mwynhau’r arlwy sydd ar gael yn barod ar y llwyfan arbennig hwn, yn ogystal â denu cynnwys a chynulleidfa newydd i ddigwyddiadau Cymraeg a Chymreig y llwyfan felly gallwn fwynhau clywed a defnyddio’r iaith ar draws y tonnau ble bynnag yr ydym!
  Beth allwn ni wneud yn 2020?
  Er y cyfyngiadau ar ein gallu i symud o gwmpas a chwrdd yn y cnawd, does dim yn ein rhwystro rhag defnyddio’r Gymraeg wrth siopa, wrth dderbyn a chynnig gwasanaeth, yn y cnawd neu ar-lein, wrth ddysgu ac wrth ymlacio!
  Felly dyma rhai o syniadau ar beth allwch chi wneud eleni! Rydyn ni’n gwybod bod gennych chi’r syniadau gorau hefyd felly cofiwch eu rhannu nhw i gyd yr wythnos nesaf! Efallai y byddwch chi’n ysbrydoli eraill!

  Continue reading →


  11 Hydref 2020
 • Arolwg i effaith Coronafeirws.

  Hoffai Llywodraeth Cymru gael ein cymorth i geisio deall sut mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar grwpiau cymunedol. 

  Rydym am ddarganfod sut mae’r cyfnod clo a’r cyfyngiadau a gyflwynwyd ers hynny wedi effeithio ar sut mae eich grŵp yn gweithredu, i ba raddau ydych chi wedi gallu addasu eich gweithgareddau, a beth yw eich bwriadau ar gyfer y grŵp yn y dyfodol.

  Byddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig o amser yn cwblhau’r arolwg ar-lein hwn, a ddylai gymryd tua 10 -15 munud i’w gwblhau.   

  Dolen i’r arolwg  

  Bydd eich atebion yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i ddeall mwy am y sefyllfa bresennol o ran y cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymunedol, ac i nodi’r hyn sydd ei angen er mwyn diogelu’r cyfleoedd hyn wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol.

  O dan GDPR, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Heb eich caniatâd penodol, ni fyddwch chi na’ch grŵp cymunedol yn cael eich adnabod mewn unrhyw gyhoeddiad sydd yn cyflwyno canfyddiadau’r arolwg.

  Os hoffech gael mwy o wybodaeth am sut y caiff eich ymatebion eu prosesu, cliciwch yma

  I gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg hwn neu i gael cymorth i gwblhau’r arolwg, cysylltwch â Llywodraeth Cymru ar 03000 256682 neu anfonwch neges e-bost at: DataIaithGymraeg@llyw.cymru

  Dyddiad cau yr arolwg yw dydd Gwener 2 Hydref 2020.

  Diolch yn fawr i chi ymlaen llaw am eich cymorth. 

   

  Continue reading →


  27 Medi 2020
 • Canlyniadau Eisteddfod y Rhondda 2020

  Llongyfarchiadau i Aelwyd y Rhondda am greu Eisteddfod Rhithiol arbennig. Daeth dros 80 o gynigion i’r 11 cystadleuaeth a ddyfarnwyd ar youtube    24  – 28 Awst 2020.

  Cystadleuaeth Unawd/ Deuawd/Ensemble Sioe Gerdd.

  Beirniad: Steffan Rhys Hughes

     1af Rachel Lee Stephens.

     2il Taylah James.

     3ydd Seren Hâf

  Llefaru Unigol 15oed neu iau. Beirniad: Gavin Ashcroft

     1af Geraint Llywelyn Barnes.

     2il Mari Fflur Thomas. 

     3ydd Hannah Edwards

  Her ‘Keepy-Uppies’. Beirniad: Macauley Cook.

     1af Llion Gwyn Jones.

     2il Gethin Duggan. 

     3ydd Morus Jones

  Cystadleuaeth Y Gadair.

  Beirniad Osian Owen.  Thema: Protest

     1af Prydydd Coch – Martin Huws.

     2il Dyryn – Morgan Owen

     3ydd Dyn yn y Mwgwd – Eryl Samuel

  Dawns Teulu. Beirniad: Jên Angharad

     1af   Seren Hâf a Bryan Bowen

     2il   Cerys a Griff. 

     3ydd  Jasmine a Daisy

  Lip-Sync i Gân Gymraeg.

  Beirniaid: Shelley Rees-Owen a Rhydian Bowen Phillips

     1af  Ellis Lloyd Jones.

     2il  Kelly Hanney

     3ydd Seren Thomas

  Llefaru Unigol (16oed neu’n hŷn)

   Beirniad: Tudur Dylan Jones

     1af  Seren Hâf. 

     2il  Kelly Hanney.

     3ydd Rachel Lee Stephens

  Llefaru i ddysgwyr.

  Beirniad: Julie MacMillan

     1af   Ann Howells.

     2il   Tommy Church

     3ydd  Millie Barrett

  Unawd lleisiol (15oed neu’n iau)

  Beirniad: Wil Morus Jones

     1af  Elen Morlais Williams.

     2il  Efan Arthur Williams.

     3ydd Megan Wyn Morris

  Unawd / Deuawd Offerynnol

  Beirniad: Rhiannon pritchard a Richard Vaughan

    1af  Lleucu ac Enlli Parri

    2il  Bethan Ford

    =3ydd Lleucu Haf Thomas

    =3ydd Soffia Nicholas

  Celf.  Beirniad: Siôn Tomos Owen

    1af  Carrie Francis

    2il  Kelly Hanney

    3ydd  Peter Spriggs

   

  Continue reading →


  1 Medi 2020