Cyngor i Bobl Hŷn

Cyngor gan Age Cymru

Age Cymru yw’r elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.

Rydym yn rhoi cyngor diduedd am ddim i rai dros 50 oed, eu teuluoedd a’u ffrindiau ledled Cymru ar ystod o bynciau.

Mae’n bosibl bod rhai o’ch darllenwyr am gyngor ynglŷn â ble i gael help gyda’r tasgau bach hynny o amgylch y tŷ.

Efallai bod rhywun am ganfod faint y dylai dalu am ofal un annwyl iddynt?

Neu efallai eu bod am wybod a ydynt yn gymwys i dderbyn Credyd Pensiwn ac am gymorth i’w hawlio?

Os felly, gall Age Cymru helpu gyda’r materion hyn i gyd, a mwy – y cyfan mae angen i chi ei wneud yw ein ffonio ni ar 08000 223 444 a siarad ag un o’n hymgynghorwyr.

Mae hwn yn wasanaeth dwyieithog.

Gallwn gynnig cymorth ymarferol a chyngor, neu gallwch gael cyngor wyneb yn wyneb a chymorth gan un o’n rhwydwaith o bartneriaid lleol ledled Cymru.

Gallwch hefyd gael copi am ddim o’n cyhoeddiad newydd ‘Mwy o Arian yn eich Poced’, sef canllaw i hawlio budd-daliadau ar gyfer pobl dros oed pensiwn.

Yn gywir,

Claire Morgan

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Age Cymru